Thiết Kế Nội Thất Nhà Phố Hữu Bằng
Thiết Kế Nội Thất Nhà Phố Hữu Bằng
Thiết Kế Nội Thất Nhà Phố Hữu Bằng
Bạn Quyền
Hữu Bằng - Thạch Thất - Hà Nội
Liên Hệ Triệu
Liên Hệm2
Trường Yến Architecture

1: THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH BẾP

2

1

3

4

5

2: THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG NGỦ CON TRAI

8

9

11 10

3: THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG CON GÁI

6

7

12

*Nguồn: Nội Thất Trường Yến
Các dự án liên quan